NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

IZDAVANJE ODOBRENJA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

25.02.2016

BROJ: 511-D/10-2016.

ZAGREB, 24. veljača 2016. godine

 

                                                                              MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                                                                          n/r pomoćnika ministra Stjepana Lončarice

 

 

                                                                              MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                                                                                           RAVNATELJSTVO POLICIJE

                                                                                 n/r glavnog ravnatelja Vlade Dominića

                                              

 

                                                

PREDMET:    Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za

                       obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili

                       pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi

                       -  mišljenje, dostavlja se

 

Poštovani,

 

            obzirom da već dulje vrijeme radimo na boljem uređenju postupka za izdavanje odobrenja policijskim službenicima za obavljanje poslova izvan redovnog radnog vremena, htjeli bi Vam ponovno skrenuti pozornost na taj aktualni problem i predložiti njegovo rješenje. Na početku napominjemo kako unatoč činjenici da nije došlo do promjene u pravnoj regulativi niti činjeničnom stanju, ponovljeni zahtjevi policijskih službenika za davanje odobrenja za obavljanje poslova izvan redovnog radnog vremena, sukladno Pravilniku o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi (NN 75/12)(u daljnjem tekstu: Pravilnik), sve češće rezultiraju uskratom izdavanja odobrenja.

 

Ponukani takvim izmijenjenim i u odnosu na raniju praksu oprečnim stavom Ravnateljstva policije u postupcima za izdavanje odobrenja policijskim službenicima za obavljanje poslova izvan redovnog radnog vremena, osjećamo potrebu iznijeti naše mišljenje na tu temu te ukazati na određene nelogičnosti i nedostatke.

 

            Prvo bismo skrenuli pozornost na određenu neusklađenost predmetnog Pravilnika i Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15). Članak 37. Zakona o policiji propisuje da policijski službenik ne smije obavljati:

  • samostalnu gospodarsku ili
  • profesionalnu djelatnost
  • niti obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi.

Od ovako široko postavljenje odredbe određene su važne iznimke:

 

  1. Iznimno, policijski službenik smije, izvan redovitog radnog vremena i po prethodno pribavljenom pisanom odobrenju glavnog ravnatelja ili osobe koju on za to ovlasti, obavljati samostalno ili kod pravne ili fizičke osobe samo poslove koji ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova.“
  2. „Policijski službenik smije, izvan redovitog radnog vremena i po prethodno pribavljenom pisanom odobrenju glavnog ravnatelja ili osobe koju za to ovlasti, obavljati poslove ili pružati usluge pravnim osobama kojima je osnivač sindikat koji djeluje u Ministarstvu, a koje su osnovane u cilj poboljšanja socijalnog položaja članova ili jačanja institucija sindikata.“

Međutim, predmetni Pravilnik već u svom nazivu te i dalje u svom tekstu ne sadrži uopće pojam „obavljanja poslova“, koji navodi tekst Zakona o policiji, već ga isključivo veže uz drugi izuzetak koji se odnosi na pravne osobe kojima je osnivač sindikat.

Time je pravilnik sadržajno različit i nomotehnički lošiji nego zakon, čime se ostavlja nepoželjan prostor za nejasnoće.

Stoga predlažemo da se u naziv predmetnog Pravilnika i njegov tekst doda pojam „obavljanja poslova“ na način da bi se isti zvao: Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili obavljanja poslova ili pružanja usluga pravnoj ili fizičkoj osobi, sa odgovarajućim daljnjim izmjenama u sadržaju.

 

Kao najvažnije pitanje prilikom izdavanja odobrenja Zakon o policiji određuje da poslovi ne smiju utjecati na zakonito i pravilni obavljanje policijskih poslova. Koji su to poslovi ovisit će o procjeni glavnog ravnatelja i nadležnog rukovoditelja. Zato bi se u skladu sa praksom, a radi osiguranja pravne sigurnosti, neki poslovi za koje se sa sigurnošću može reći da utječu ili ne utječu na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova, trebali pobrojati u Pravilniku. Za ostale poslove bi se procjena, kao i do sada, vršila u svakom konkretnom slučaju. Time bi se uvelike smanjio broj molbi, jer bi se unaprijed znalo kada odobrenje nije moguće dobiti.

 

Također, skloni smo mišljenju da se ne bi trebalo biti pretjerano restriktivan prilikom izdavanja odobrenja te da bi se u svakom slučaju u kojemu se ocijeni da za konkretnog policijskog službenika obavljanje poslova izvan redovitog radnog vremena nema utjecaja na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova, odobrenje trebalo i izdati.

 

Takvo mišljenje bi bilo i u skladu sa novim Zakonom o radu (NN 93/14), koji omogućuje prilikom rada sa punim radnim vremenom, sklapanje ugovora o radu kod drugog poslodavca u najdužem trajanju do osam sati tjedno, ukoliko za takav rad postoji pisanu suglasnost prethodnog poslodavca.

Time bi se približilo predmetnu regulativu manje strogim odredbama Zakona o državnim službenicima, uz uvažavanje svih specifičnosti policijskog zanimanja.

Nema razloga da se policijski službenici koji se žele u slobodno vrijeme baviti aktivnostima vezanim za sport ili volontiranjem, isto ne bi omogućilo, jer uključivanje policijskih službenika u druge aspekte društvenog života, pogotovo u navedenim pozitivnim primjerima, ostavlja jednako tako pozitivnu sliku u društvu i na cijelu policijsku službu.

 

Zbog toga se zalažemo za izmjene i dopune predmetnog Pravilnika te izmjenu prakse prilikom izdavanja njime predviđenog odobrenja, kako bi se ovo područje konačno, trajno i detaljno uredilo na dobrobit policijske službe i službenika.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zdravko Lončar