NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

AKTUALNA DOGAĐANJA

28.03.2018

Broj: 511-R/017-2018.

ZAGREB, 28. ožujka 2018. godine

 

 

 

                                                                                        - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                   - SINDIKALNIM POVJERENICIMA –

 

 

              Poštovani članovi i povjerenici,

 

 

koristimo priliku upoznati vas s trenutim aktivnostima u kojima kao sindikat sudjelujemo, a držimo da su od velikog značaja za prava  državnih službenika i namještenika  te radno – pravni status policijskih službenika.

 

Obzirom na probleme u primjeni članka 53. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koji regulira pravo na naknadu troškova prijevoza, te činjenicu da je ovo pitanje trenutno aktualno i odnosi se na sve službenike i namještenike navodimo vam nekoliko tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora koja će otkolniti sada postojeće probleme i dvojbe.

 

Tumačenje br. 6/53 od 21. ožujka 2018.

 

Uzimajući u obzir da je odredbom čl. 53. stavka 10. Kolektivnog ugovora ugovoreno ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza u situacijama kada ga službenik i namještenik ne koristi, odredba stavka 16. Kolektivnog ugovora prema kojoj se naknada neće isplatiti za dane kada službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao se odnosi na one situacije u kojima ostvaruje pravo na pojedinačnu kartu ili isplatu u visini 1 kuna po kilometru.

 

 

Tumačenje broj 10/53 od 21. ožujka 2018.

 

U slučaju kada javni prijevoz nije organiziran tj. ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredbe stavka 9. čl. 53. Kolektivnog ugovora, službeniku i namješteniku naknada troškova prijevoza isplaćuje se prema stavku 12. istog članka odnosno 1 kuna po kilometru.

 

 

Tumačenje 11/53 od 21. ožujka 2018.

 

Ako je poslodavac kao najkraću rutu od mjesta prebivališta/boravišta službenika i namještenika do mjesta rada utvrdio relaciju koja obuhvaća cestu s naplatom, službenik i namještenik  ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru i trošak cestarine uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine na ime zaposlenika.

 

 

Kako je većina službenika i namještenika već zaprimila odluke o naknadi troškova prijevoza, a neka tumačenja Zajedničke komisije su uslijedila naknadno, za očekivati je da će dijelu službenika i namještenika biti sadržajno korigirana odluka o naknadi i dostavljena u novom obliku. Isto tako očekujemo kako će u mjesecu travnju, nakon isplate plaće konačno biti riješeno i pitanje isplate zaostataka od 1. prosinca 2017. godine. Objektivnosti radi, treba spomenuti da dio službenika i namještenika očekuje dobiti isplatu razlike novca, ali dio službenika koji su u spornom razdoblju dobili više novca nego je to utvrđeno odlukom može očekivati povrat više isplaćenog iznosa.

  

Ništa manje važan te isto tako aktualan je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji (u daljnjem tekstu Nacrt).

 

Sam Nacrt predviđa da se policijskog službenika može po potrebi službe  premjestiti na slobodno radno mjesto za koje ispunjava uvjete u okviru stečenog stupnja obrazovanja, vodeći računa o njegovom stručnom zvanju vještinama i sposobnostima, u istoj ili drugoj ustrojstvenoj jedinici, u istom ili drugom mjestu rada.

 

Ovaj prijedlog za razliku od do sada važećeg članka 72. Zakona o policiji više kao uvjet ne navodi osobno policijsko zvanje. Kako trenutno veliki broj policijskih službenika radi na radnim mjestima koja imaju kao uvjet niže policijsko zvanje od njihovog osobnog zvanja, ovakvu promjenu ne držimo razlogom zbog kojeg bi doveli u pitanje prihvaćanje samog Nacrta koji donosi neke pozitivne pomake. Tim više što bi u slučaju premještaja po potrebi službe policijski službenik  zadržava pravo na osnovnu plaću s radnog mjesta s kojeg je premješten ako je to za njega povoljnije.

 

Isto tako, sada važeća odredba članka 76. Zakona o policiji  po kojoj je za premještaj policijskog službenika  koji je poslovima policijskog službenika proveo više od 20 godina ili kojem nedostaje 5 godina do ostvarivanja prava na stjecanje starosne mirovine po općem propisu, ostaje i dalje na snazi te njena opstojnost nije dovedena u pitanje u niti jednom trenutku.

 

Novost koju predviđa Nacrt je naknada za stanovanje. Prema novom članku 64. a policijskom službeniku raspoređenom u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegovog prebivališta, ako nema riješeno stambeno pitanje te ne prima naknadu troškova međumjesnog prijevoza na posao i s posla, bila bi isplaćena naknada za stanovanje.

 

Pravo na ovu naknadu bi imali i policijski službenici kojima je mjesto rada na otoku, a mjesto prebivališta na kopnu ili drugom otoku, bez obzira na udaljenost.

 

Od bitnih promjena Nacrt donosi i promjenu vezane za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika na način da načelnici  policijskih postaja ubuduće ne bi bili imenovani na mandat, ali bi ih putem internog oglasa i dalje biralo povjerenstvo. Druga slobodna radna mjesta  podkategorije glavni rukovoditelj, koja nisu navedena u članku 60. Zakona o policiji (zamjenik i pomoćnici glavnog ravnatelja i načelnici policijskih uprava) bila bi popunjena putem internog oglasa premještajem ili rasporedom.

 

 Od aktualnosti valja još istaknuti i izradu Nacrta  prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne  zdravstvene  sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. 

                                     

Prema prijedlogu, rok za obavljanje sistematskog kontrolnog pregleda za kategoriju policijskih službenika koji je do sada bio 5 godina bio bi promijenjen te bi se sistematski pregled obavljao svake 3 godine za policijske službenike do 50 godina života, a svake 2 godine za policijske službenike iznad 50 godina života.

 

Isto tako, prijedlog predviđa određene promjene, manje restriktivne, u području tetovaža i zahtjevanog minimalnog naturalnog vida.

 

S poštovanjem,

 

 

   PREDSJEDNIK 

 

       Zdravko Lončar