NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru

26.01.2023

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno čl. 52., st. 23.-25. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).

 

Na dan 27. prosinca 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 9,63 kune, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 10,84 kune. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 10,24 kune, što je izvan referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna, a radi se o smanjenju od 19,37% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.

 

Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 13,56% (19,37% x 0,7) i počevši od 1. siječnja 2023. godine iznosi 1,17 kuna odnosno 0,16 eura.

Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca siječnja 2023. godine, odnosno 31. siječnja 2023. godine.

 

Detaljnije možete vidjeti na web stanici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/visina-naknade-troskova-prijevoza-po-prijedjenom-kilometru/visina-naknade-troskova-prijevoza-po-prijedjenom-kilometru-27-prosinca-2022/12692

 

S poštovanjem,

    PREDSJEDNIK

 

                                                                                                                      Zdravko Lončar