NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

III. sastanak Pregovaračkih odbora - veći regres

08.05.2023

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

BROJ: 511-R/027-2023.

ZAGREB, 8. svibnja 2023. godine

 

 

 

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

        - SVIMA-

 

 

Predmet:   Održan treći sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

 

 

 

Poštovani,

 

nastavno na prethodna dva sastanka o kojima smo obavještavali, 5. svibnja 2023. godine održan je treći sastanak Pregovaračkih odbora oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 56/2022), a kojima bi se isti uskladio s izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine - dodatno pravo članova reprezentativnih sindikata ugovaranjem materijalnih prava u većem opsegu sukladno odredbi čl. 192. st. 4. Zakona o radu („Prava koja nisu propisana ovim Zakonom odnosno materijalna prava iz članka 90.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru“),  a isto možete vidjeti i ovdje.

 

Na spomenutom sastanku postignut je načelni dogovor kako bi se regres za državne službenike i namještenike u 2023. godini, koji je u 2022. godini iznosio 1.500,00 kuna (199,08 eura), povisio na 250,00 eura, a regres za državne službenike i namještenike, članove reprezentativnih sindikata koji su pregovarali o Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Sindikat policije Hrvatske i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a) povisio bi se na 300,00 eura.

 

Potpisivanje dodatka kojim će navedeno biti regulirano očekuje se tijekom ovog tjedana, kada će navedeni dodatak biti obvezujući za poslodavca na gore navedeni način.

 

Nadalje, dogovoreno je kako će se u rujnu otvoriti pregovori o visini osnovice, regresa i božićnice, kao i o ugovaranju novog prava – USKRSNICE.

 

 

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK

 

Zdravko Lončar