NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Natječaj Policijske uprave zagrebačke za prijem u radni odnos

31.05.2015

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH

I TEHNIČKIH POSLOVA

 

Broj: 511-19-18/2-15-2524/13. NEKLASIFICIRANO

Zagreb, 31. prosinca 2013. 1.NVD-INTRANETOM

 

 

USTROJSTVENIM JEDINICAMA – S V I M A

- n/p rukovoditelja –

O V D J E

 

PREDMET: Objava Javnog natječaja,

obavijest, dostavlja se.-

 

Poštovani,

 

izvješćujemo Vas da je Policijska uprava zagrebačka dana 30. prosinca 2013. godine objavila Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u „Narodnim novinama“ broj: 159/2013., web stranici Policijske uprave zagrebačke (www.zagrebacka.policija.hr), web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr), a obavijest o istom proslijeđena je i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Prijave za radna mjesta navedena u Javnom natječaju zajedno sa potrebnim prilozima, predaju se poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Zagreb, Petrinjska 30, s naznakom „za javni natječaj“ ili osobno u Odjelu pisarnice, III. kat, soba 305. Petrinjska 30.

 

Rok za predaju prijava je od 31. prosinca do 07. siječnja 2014. godine.

 

 

S poštovanjem,

 

N A Č E L N I C A

 

Dragica Đurović

Prilog: tekst javnog natječaja.-

 

O tome obavijest:

- Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

predsjedniku, gospodinu Borisu Pleši,

- Sindikatu policije Hrvatske, predsjedniku, gospodinu Dubravku Jagiću,

- Nezavisnom sindikatu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova,

predsjedniku, gospodinu Zdravku Lončaru i

- Općem sindikatu MUP-a RH, gospodinu Siniši Miheliću

 

 

Broj: 511-19-18/2-1547/2013

Zagreb, 30. 12. 2013.

 

 

Sukladnočlanku45. Zakonaodržavnimslužbenicima (Narodnenovine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013 i38/2013) ičlanka2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), Policijska uprava zagrebačka raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. II. Policijska postaja Zagreb

a) policijski službenik za maloljetničku delinkvenciju – vježbenik - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)

- stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

2. Služba općeg kriminaliteta, Odjel za imovinske delikte

a) policijski službenik za krađe – vježbenik - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),

- stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

3. Služba organiziranog kriminaliteta, Odjel obrade organiziranog kriminaliteta

a) policijski službenik za obradu organiziranog kriminaliteta – vježbenik - 1

izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)

- stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

b) policijski službenik za obradu organiziranog kriminaliteta – vježbenik - 1

izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),

- stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

4. Služba gospodarskog kriminaliteta, Odjel za trgovinu i usluge

a) policijski službenik za trgovinu – vježbenik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)

- stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

5. Služba gospodarskog kriminaliteta, Odjel za proizvodnju i obrtništvo

a) policijski službenik za proizvodnju i obrtništvo– vježbenik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)

- stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

6. Služba gospodarskog kriminaliteta, Odjel za financijske institucije,

izvangospodarsku djelatnost, intelektualno vlasništvo i kompjutorski

kriminalitet

a) policijski službenik za financijske institucije, izvangospodarsku

djelatnost, intelektualno vlasništvo i kompjutorski kriminalitet – vježbenik – 2

izvršitelja

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)

- stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

7. Služba gospodarskog kriminaliteta, Odjel za nedozvoljenu proizvodnju,

trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba

a) policijski službenik za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje

pravnih osoba– vježbenik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),

- stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

8. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjel za ljudske potencijale

a) stručni savjetnik za skrb – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

- magistar psihologije

- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Za radna mjesta pod red. brojevima: 1a, 2a, 3a, 3b, 4a, 5a, 6a i 7a osobe se primaju u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci.

 

Vježbenici koji zadovolje na probnom radu dužni su najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit, a vježbeniku/ci koji ne zadovolji na probnom radu (vježbeničkom stažu) otkazuje se državna služba.

 

Za radno mjesto pod red. brojem 8a obvezni probni rad traje tri mjeseca.

 

Natjecati se mogu za radno mjesto 8a i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom “zadovoljava”.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu za radna mjesta pod red. brojevima 1a, 2a, 3a, 3b, 4a, 5a, 6a i 7a su:

- posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost koju utvrđuje ovlaštena

zdravstvena ustanova u Zagrebu,

- biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe i

- ne smije biti član političke stranke.

-

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013 i 33/2013), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001 i 103/2003), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

 

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web stranici www.zagrebacka.policija.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

 

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

 

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 

1. životopis,

 

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

 

3. preslika diplome,

 

4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

 

a) neovjeren preslik radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

b) neovjeren preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),

5. preslik uvjerenja/svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit (za radno mjesto pod red. br. 8a),

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Petrinjska 30

s naznakom “za javni natječaj”.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

 

Objavaopisaposlovaradnihmjestazakojaćesevršititestiranje, pravniidrugiizvorizapripremanjeslužbenikazatestiranje, plaćaradnogmjestatenačintestiranjapropisanisučlankom4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi(Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i53/2012).

 

OPISPOSLOVARADNIHMJESTAIZJAVNOGNATJEČAJAIPRAVNIIDRUGIIZVORIZAPRIPREMANJEKANDIDATAZATESTIRANJE

 

1a)

POLICIJSKISLUŽBENIKZAMALOLJETNIČKUDELINKVENCIJU

– stručnispecijalistkriminalistike/diplkriminalist

 

Pratiiizučavastanjeipojavekaznenihdjelaidrugihkažnjivihradnjiiasocijalnihponašanja usvezimaloljetničkedelinkvencije, teobiteljskognasiljainasiljanadženama; usuradnjisdrugimtijelimaiustanovamapredlaženajpogodnijeformeiprogrameprevencijemaloljetničkedelinkvencije; neposrednoradinarasvjetljavanjukaznenih djela, prekršajaidrugihkažnjivihradnji, kaoiasocijalnihponašanjadjeceimaloljetnika; ostvarujesuradnjusdrugimtijelimaiustanovamaupodručjusuzbijanjamaloljetničkedelinkvencijeikaznenopravnojzaštitidjeceimladeži; skrbiozakonitostiicjelovitostipostupanjaupredmetimamaloljetničkedelinkvencijeikaznenopravnezaštitedjecei maloljetnika; obavljanadzornaposlovimasuzbijanjamaloljetničkedelinkvencijeikaznenopravnojzaštititidjecemaloljetnika, teimpružastručnupomoć; sudjelujeustručnomosposobljavanju kriminalističkihslužbenikazamaloljetničkudelinkvencijuupolicijskimpostajama; sudjelujeuizradbikriminalističkihprosudbi, izvješćaidrugihstručnihmaterijala; ostvarujesuradnjusdrugimustrojstvenimjedinicamaPolicijskeuprave, nadležnomustrojstvenomjedinicomMinistarstvausjedištu; obavljaidrugeposlovesukladnoutvrđenimzadaćama.

 

3a)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

– stručni specijalist kriminalistike/dipl. kriminalist

 

Prati i izučava stanja i pojave kaznenih djela u svezi s organiziranim kriminalitetom, skrbi o provođenju zadaća u djelokrugu suzbijanja organiziranog kriminaliteta; planira, organizira i provodi prethodne kriminalističke obrade i kriminalističke obrade kaznenih djela; planira i organizira provođenje operativnih aktivnosti; potiče poduzimanje mjera usmjerenih na preveniranje i suzbijanje organiziranog kriminaliteta iz svog djelokruga rada; organizira i prati

provođenje kriminalističkog nadzora; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi i izvješća u svezi sa suzbijanjem organiziranog kriminaliteta; provodi nadzor rada policijskih postaja te im pruža stručnu pomoć u suzbijanju kaznenih djela iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

 

4a)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TRGOVINU

– stručni specijalist kriminalistike/dipl. kriminalist

 

Utvrđuje najpogodnije oblike u otkrivanju kaznenih djela i njihovih počinitelja u trgovini i uslugama; neposredno obavlja obradu kaznenih djela, gospodarskih prijestupa i prekršaja; uključuje se u rad kod obrada u području za koje je nadležan; u istom području pruža stručnu pomoć PP; obavlja kontrolu rada na suzbijanju kaznenih djela u trgovini; surađuje sa inspekcijama na području PU; sudjeluje u izradi stručnih materijala; obavlja i druge poslove

sukladno utvrđenim zadaćama.

 

5a)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

– stručni specijalist kriminalistike/dipl. kriminalist

 

Utvrđuje najpogodnije oblike u otkrivanju kaznenih djela i njihovih počinitelja u proizvodnji i obrtništvu; neposredno obavlja obradu kaznenih djela, gospodarskih prijestupa i prekršaja; uključuje se u rad kod obrada u području za koje je nadležan; u istom području pruža stručnu pomoć PP; obavlja kontrolu rada na suzbijanju kaznenih djela iz područja proizvodnje i obrtništva; surađuje sa inspekcijama na području PU ; sudjeluje u izradi i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

 

6a)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKE DJELATNOSTI, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTORSKI KRIMINALITET

– stručni specijalist kriminalistike/dipl. kriminalist

 

Utvrđuje najpogodnije oblike u otkrivanju kaznenih djela i njihovih počinitelja iz područja financijskih institucija, izvangospodarske djelatnosti, intelektualnog vlasništva i kompjuterskog kriminaliteta; neposredno obavlja obradu kaznenih djela, gospodarskih prijestupa i prekršaja; u istom području pruža stručnu pomoć PP; obavlja kontrolu rada na suzbijanju kaznenih djela iz područja financijskih institucija, izvangospodarske djelatnosti, intelektualnog vlasništva i kompjutorskog kriminaliteta; surađuje sa inspekcijama na području PU; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

1. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“ broj: 70/12 i 140/13)

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 129/11, 82/12 I 140/13)

- Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja („Narodne novine“ broj: 117/11)

- Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja („Narodne novine“ broj: 129/11 i 15/13)

- Etički kodeks policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 62/12)

2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj: 76/09)

- Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 89/10)

3. Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12)

4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11-pročišćeni tekst, 91/12-Odluka USRH, 143/12, 56/13 i 145/13)

5. Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici („Narodne novine“ broj: 88/09)

 

2a)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

– stručni prvostupnik(baccalaureus) kriminalistike/kriminalist

 

Prati pojavne oblike kaznenih djela ove vrste, iznalazi najpogodnije metode i forme rada u prevenciji i hvatanju počinitelja u izvršenju djela, neposredno provodi kriminalističku obradu i kriminalističku kontrolu, zaprima kaznene prijave, popunjava obrasce o kaznenom djelu i počiniteljima za unos u AOP, obavlja istražne radnje povjerene policiji i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

 

3b)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA - VŠS

– stručni prvostupnik(baccalaureus) kriminalistike/kriminalist

 

Planira, organizira i provodi prethodne kriminalističke obrade i kriminalističke obrade kaznenih djela; planira i organizira provođenje operativnih aktivnosti; potiče poduzimanje mjera usmjerenih na preveniranje i suzbijanje organiziranog kriminaliteta iz svog djelokruga rada; organizira i prati provođenje kriminalističkog nadzora; sudjeluje u izradi kriminalističkih prosudbi i izvješća u svezi sa suzbijanjem organiziranog kriminaliteta; pruža stručnu pomoć policijskim postajama u suzbijanju kaznenih djela iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

 

7a)

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

– stručni prvostupnik(baccalaureus) kriminalistike/kriminalist

 

Utvrđuje najpogodnije oblike u otkrivanju kaznenih djela i njihovih počinitelja u nedozvoljenoj proizvodnji, trgovini i krijumčarenju pravnih osoba; neposredno obavlja obradu kaznenih djela, gospodarskih prijestupa i prekršaja; uključuje se u rad kod obrada u području za koje je nadležan; u istom području pruža stručnu pomoć PP; obavlja kontrolu rada na suzbijanju kaznenih djela iz područja nedozvoljene proizvodnje, trgovine i krijumčarenja pravnih osoba; surađuje sa inspekcijama na području PU; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

1. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj: 76/09)

3. Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12)

4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11-pročišćeni tekst, 91/12-Odluka USRH, 143/12, 56/13 i 145/13)

 

8a)

STRUČNI SAVJETNIK ZA SKRB

 

Obavlja poslove oko ostvarivanja prava ranjenih i obitelji poginulih pripadnika PU; vodi prepisku, odlazi u obilaske te ostvaruje kontinuirani kontakt sa stradalima i socijalno ugroženim djelatnicima i članovima njihovih obitelji; sastavlja izviješća, predlaže i neposredno provodi razne oblike pomoći; izrađuje analize i priprema odgovarajuća izvješća;

priprema prijedloge za ocjenu radne sposobnosti djelatnika, vodi evidencije o ranjenima, poginulim i nestalim pripadnicima službe; sudjeluje u radu drugih tijela iz područja socijalne skrbi; obavlja administrativne poslove u svezi povreda na radu; vodi upravni postupak.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

1. Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 34/11,49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč. tekst, 37/13 i 38/13)

2. Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12)

3. Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika MUP-a (NN 124/12)

4. Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN 113/12)

 

USTAVREPUBLIKEHRVATSKE(NARODNENOVINE, BR. 85/2010 - PROČIŠĆENITEKST) OBVEZANJEIZVORZAPRIPREMANJESLUŽBENIKAZATESTIRANJEZASVARADNAMJESTA.

 

PLAĆA RADNIH MJESTA

 

PlaćaradnihmjestadržavnihslužbenikaodređenajeUredbomonazivimaradnihmjestaikoeficijentimasloženostiposlovaudržavnojslužbi(Narodnenovine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 32/2013, 96/2013 i 126/2013), člankom45. Kolektivnogugovorazadržavneslužbenikeinamještenike, DodatkomI. Kolektivnogugovorazadržavneslužbenikeinamještenike(Narodnenovine, br. 89/2012) iOdlukomovisiniosnovicezaplaćedržavnihslužbenikainamještenika(Narodnenovine, br.40/2009).

 

PlaćaradnogmjestapolicijskogslužbenikaodređenajeUredbomoplaćamapolicijskihslužbenika(Narodnenovine, br. 129/2011, 82/2012 i25/2013), člankom45. Kolektivnogugovorazadržavneslužbenikeinamještenike, DodatkomI. Kolektivnogugovorazadržavneslužbenikeinamještenike(Narodnenovine, br. 89/2012, 104/2013 i150/2013) iOdlukomovisiniosnovicezaplaćedržavnihslužbenikainamještenika(Narodnenovine, br.40/2009).

 

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

 

TESTIRANJE KANDIDATA

 

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).

 

 

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA